PEDAGOGIKEN

På Sagan inspireras vi av Reggio Emilia pedagogiken och arbetar projektinriktat.

Vi arbetar med synsättet att alla barn är kompetenta och nyfikna och vill lära sig om och av omvärlden.

Det enskilda barnets lust och intressen är vår utgångspunkt. 


Våran vision är:

“Lekfullt lärande i kreativ och inspirerande miljö med lärorum mitt i naturen, hälsosam mat som lagas på plats, delaktiga barn och engagerade föräldrar.” 

Förskolan Sagan är ett föräldrakooperativ. Det innebär att det är föräldrarna/vårdnadshavarna som tillsammans tar hand om och driver den förening som äger förskolan. Tillsammans arbetar föräldrar/vårdnadshavare, förskolechefen och pedagogerna för att utforma en bra och trygg förskola som främjar barnens utveckling.  

Utomhusmiljön är unik för Sagan och utomhuspedagogiken är en viktig del i vår vardag. På gården får barnen möjlighet att upptäcka och utvecklas genom både fri lek och pedagogiskt ledda aktiviteter.  

De tre bästa sakerna med Sagan, enligt föräldrarna, är den stora och fina utemiljön, att förskolan har en familjär anda och att engagemanget är stort. 

VAD INNEBÄR DÅ DETTA? 

  • Vi ställer öppna frågor och ger inte färdiga svar. Det ger barnen möjlighet att utforska olika svar på egna frågor.  

  • Pedagogerna är ett stöd till barnen som medupptäckare och medforskare i teorier och kunskaper. 

  • Genom att möta varje barn i deras lust och intresse inom ett projekt får de möjlighet att förverkliga sina tankar och teorier genom att visa, skapa och berätta. 

  • Vi uppmuntrar barnen att visa varandra respekt, lyhördhet och framförallt delaktighet i andra barns tankar och teorier under projektets gång. 

Vi lägger även stor vikt i den fria leken eftersom den är väldigt viktigt för barn i alla åldrar. 

Leken är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande och därför gör vi utrymme för den varje dag.
FOKUSOMRÅDEN

RÖRELSE

Vi vill att barnen ska ges möjlighet att utveckla sin motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmåga hos oss och att barnen ska få uppleva rörelseglädje och därmed lägga grunden för en hälsosam livsstil, där fysisk aktivitet är en självklarhet.Att röra sig är roligt och det vill vi att barnen ska få uppleva. Flera gånger i veckan har vi gemensam gymnastik, rörelselekar, dansstunder ochbalansbanor som vi gör ute på gården. I den fria leken är det ofta aktiva lekar utomhus med mycket rörelse som väljs om barnen får bestämma.  

NATURVETENSKAP & TEKNIK

Naturen har en viktig funktion för leken, lärandet och hälsan.Vi lär med alla sinnen när vi är ute och vi lär med hela kroppen. Vi vill att barnen ska lära sig att ta hand om vår natur och vara rädda om miljön samt se sin egen del i naturens kretslopp. Vi upptäcker och utforskar naturen och djuren/insekterna som lever runt Sagan dagligen. Varje vår får barnen bland annat vara med och plantera grönsaker i vårat trädgårdsland på gården.  

SPRÅKUTVECKLING & STÖDTECKEN

På Sagan utgår vi från Före Bornholmsmodellen för att stimulera och utveckla barnens språk.Före Bornholmsmodellen är en modell som använder sagor, sång och lek för att utforska språket, 

https://bornholmsmodellen.se/

På våra samlingar arbetar vi mycket med språket genom sång, rim, ramsor och högläsning av sagor för att barnen ska få bekanta sig med språket på ett lustfyllt sätt. Vi arbetar även mycket med stödtecken för att barnen ska lära sig flera sätta att kommunicera på. 

SÅNG, RYTMIK & MUSIK

Sång och musik är ett viktigtsätt för våra barn att uttrycka sigoch därför en viktig del i vår verksamhet. Vi har sång- och musiksamlingar där barnen får prova olika instrument,sjunga och dansa, både i den större gruppen men också de olika avdelningarna för sig.  

BILD & FORM

Vi strävar efter att ha nyfikna och utforskande barn som vill undersöka, konstruera, skapa, leka och experimentera med många olika typer av material. Genom skapande ger vi barnen möjlighet att uttrycka sig på olika sätt utefter sin egen förmåga. Barnen ska få prova, smaka och lära känna sina skapande verktyg så som olika papper,färger,kritor,pennor,lim, degar och leror mm.

MATEMATIK

Matematik finns överallt i vår vardag. Vi vill därför ge barnen en matematisk grund att stå på och ge dom en positiv syn på det genom att använda lekar och praktiska övningar för att skapa en förståelse för matematiken. Vi använder oss av och tittar på olika former, jämför storlekar och volymer både under samlingar men även i naturen och med hjälp av vattenlek.  

SOCIALUTVECKLING, NORMER & genusperspektiv 

Vi arbetar för att alla barn ska utveckla en förmåga att upptäcka, reflektera och respektera allt levande på vår jord och ävenha förståelse för olikheter och alla människors lika värde. Genom vårt arbete vill vi att alla barn ska få redskap till att möta nya situationer och lära sig att hantera dessa på ett bra sätt.Vi vill att dom ska få möjlighet att lära sig hantera sina känslor och känna att det är okej att vara den man är. Alla barn har rätt att bli sedda, alla barn har rätt att känna trygghet och alla barn har rätt att säga sitt. 

KONTAKT

Kontakta oss gärna:

Föräldrakooperativet Sagan
Verdandivägen 2
137 70 Dalarö

08 501 516 84

info@sagan.nu